Select Page

ZGODA

  W związku z udziałem w badaniu prowadzonym przez Y&Lovers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: „Y&Lovers”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w sposób opisany poniżej. Mam świadomość, że udzielenie zgody jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzięcia udziału w Badaniu.

  Informacje uzyskane przez Y&Lovers w trakcie Badania będą przedstawiane klientom Y&Lovers lub publicznie w formie anonimowej, czyli w sposób uniemożliwiający identyfikację mojej osoby. W trakcie prowadzenia badania i analizy zebranego materiału będą przetwarzane dane osobowe w formie niezanonimizowanej.

  Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( „RODO”).

  Administrator: 

  Administratorem danych jest Y&Lovers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 6, lok. 22A, 03-847 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000829598, NIP 1133010989.

   (dalej: „Y&Lovers” lub „Administrator”).

  Dane kontaktowe Administratora w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

  e-mail: badacze@ylove.rs

  Zakres przetwarzanych danych:

  Moja zgoda obejmuje następujący zakres dotyczących mnie danych („Dane Osobowe”):

  1. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, data i miejsce urodzenia, PESEL, właściwy urząd skarbowy;
  2. profil na Facebooku wraz ze znajdującymi się na nim informacjami;
  3. wykształcenie, wykonywany zawód;
  4. mój wizerunek, fotografie mojego mieszkania i bliskich mi osób, zapasów żywnościowych, gotowanych potraw;
  5. informacje o produktach i markach, z których korzystam lub które kupuję;
  6. informacje o moich zwyczajach konsumenckich, żywieniowych i kulturalnych;
  7. inne informacje o sobie, które podam w trakcie badania.

  Dane wrażliwe

  Jeśli w trakcie Badania podam dane wrażliwe, czyli informacje o pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, jak również dane dotyczące zdrowia, seksualności, wyroków skazujących lub naruszeń prawa, wyrażam wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych w celu przeprowadzenia badania. Administrator usunie takie dane, jeśli ich przetwarzanie nie będzie konieczne, np. w celu zachowania rzetelności materiału badawczego.

  Cele, podstawy prawne, okres przetwarzania danych:

  Dane Osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia badań, a następnie ich analizy i sporządzenia raportu, a także w celu uregulowania wszystkich należności pomiędzy mną a Y&Lovers.

  Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres trwania badania, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Wyrażam zgodę, by Dane Osobowe zostały zarchiwizowane przez okres, w którym archiwizacja będzie uzasadniona możliwością przeprowadzenia nowych badań lub weryfikacją poprzednich badań.

  Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

  Przekazywanie danych innym podmiotom:

  Administrator może przekazywać Dane Osobowe podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Y&Lovers, w szczególności podmiotom prowadzącym obsługę księgową lub informatyczną.

  Prawo dostępu do danych:

  Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mam świadomość, że skorzystanie z tych praw może uniemożliwić przeprowadzenie Badania, a tym samym uniemożliwi wykonanie umowy, na podstawie której biorę udział w Badaniu.

   

  Prawo wniesienia skargi:

  Jeżeli uważam, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z prawem, mogę wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ ZE "ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH" I AKCEPTUJĘ JEJ TREŚĆ *

  W związku z udziałem w badaniach , za które przysługuje mi wynagrodzenie na podstawie odrębnego porozumienia, udzielam Y&Lovers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 6, lok. 22A, 03-847 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000829598, NIP 1133010989 (dalej: „Y&Lovers”), następujących zgód.

  1. Wizerunek i inne materiały
  2. Na potrzeby Badania w razie potrzeby przekażę materiały, w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawierające w szczególności („Materiały”):
   1. mój wizerunek;
   2. moje wypowiedzi;
   3. dokumentację fotograficzną, filmową lub audio.

  Materiały mogą być zbierane m.in. poprzez narzędzia wskazane przez Y&Lovers, takie jak: dzienniczek on-line lub w zamknięta grupa na portalu Facebook.

  Oświadczam, że korzystanie przez Y&Lovers z Materiałów nie będzie naruszało praw żadnych osób trzecich, ani nie będzie podstawą roszczeń kierowanych pod adresem Y&Lovers.

   

  1. Wyrażam zgodę, by Materiały były wykorzystywane przez Y&Lovers lub klienta Y&Lovers („Klient”) na potrzeby Badania, w tym na sporządzenie raportu z Badania lub prezentacji, w tym filmowej, a także na korzystanie z tego raportu lub prezentacji przez Klienta.
  2. W przypadku Materiałów będących utworami w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgoda ta ma charakter licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, obejmującej wszystkie znane pola eksploatacji, a w szczególności:
   1. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską lub cyfrową;
   2. udostępnianie egzemplarzy Klientowi lub osobom trzecim;
   3. wyświetlanie lub odtwarzanie dowolną techniką w celu prezentacji wyników badania;

  Licencja udzielona zostaje na czas nieoznaczony.

  1. Y&Lovers może udzielić Klientowi zgody na korzystanie z Materiałów w zakresie określonym niniejszą licencją.
  2. Wynagrodzenie

  Oświadczam, że wynagrodzenie otrzymane z tytułu udziału w Badaniu uwzględnia wynagrodzenie z tytułu udzielenia zgody na korzystanie z Materiałów. Oświadczam, że nie przysługuje mi prawo do żadnego dodatkowego wynagrodzenia, w szczególności z tytułu praw autorskich lub pokrewnych do Materiałów.

  OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ ZE "OŚWIADCZENIEM UCZESTNIKA BADNIA" I AKCEPTUJĘ JEGO TREŚĆ" I AKCEPTUJĘ JEJ TREŚĆ *